College gaat kaders rondom biodiversiteit herijken

1 jun. 2023, 13:12 Algemeen
Afbeelding

Om het belang van biodiversiteit nogmaals te bevestigen, gaat het College van B&W van gemeente Peel en Maas de kaders binnen de Openbare Ruimte herijken. Ook gaat het college met de politieke partijen in gesprek over het thema. De opbrengst van deze gesprekken worden meegenomen in de verdere uitwerking van de kaders.

In november werd een motie aangenomen waarin het college werd aangezet om een plan de campagne te bedenken om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten. Volgens het college staat herstel, behoud en vergroting van de biodiversiteit al enige tijd op haar agenda. Er is bijvoorbeeld een Groenplatform waarin de gemeente met stakeholders een gezamenlijk plan van aanpak ontwikkelt voor het versterken van biodiversiteit. Ook houdt de gemeente in haar projecten rekening met biodiversiteit door bijvoorbeeld groen toe te voegen. In 2022 is daarnaast een pilot gestart in twee kernen waar ecologisch beheer van bermen, braakliggende terreinen en wadi’s centraal staat. “We maaien minder en gefaseerd, zaaien kruidenrijke bloemenmengels en passen natuurlijke begrazing toe”, aldus de gemeente. In de nadere herijking van de kaders worden nieuwe ideeën meegenomen. Waar nodig gaat de gemeente in gesprek met betrokken partners en inwoners om nieuwe accenten aan te zetten. In september is er een werksessie gepland met de gemeenteraad waarin het thema biodiversiteit wordt besproken.