Gemeenteraad Peel en Maas akkoord met extra voorbereidingskrediet voor Kuukven Baarlo

3 feb 2023, 11:19 Algemeen
Afbeelding

Met het beschikbaar stellen van een extra voorbereidingskrediet van 185.000 euro is er een volgende stap gezet in de doorontwikkeling van de Kuukven Baarlo. De gemeenteraad was het dinsdag 31 januari unaniem eens dat het plan verder uitgewerkt dient te worden. Het gevraagde extra voorbereidingskrediet is nodig om nog enkele onderzoeken uit te voeren, het ontwerp te verfijnen, een bestemmingsplan op te stellen en om interne kosten te dekken.

In juli 2021 stelde de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar voor de uitbreiding de wijk van Kuukven. Dit budget was nodig om een ontwerp en een bestemmingsplan op te stellen. De ontwerpkeuzes die voor deze nieuwe woonbuurt zijn gemaakt zorgen voor een tekort op de grondexploitatie van 2,5 miljoen euro. Vanwege de extra inspanningen die geleverd zijn om het verwachte tekort zo ver mogelijk terug te dringen, is het voorbereidingskrediet in januari 2023 (nagenoeg) op. Daarom vraagt het college om een extra voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van 185.000 euro.

Uitsluitsel

Tijdens de commissievergadering stond de samenwerking met Wonen Limburg nog ter discussie. Dit omdat de woningcorporatie nog niet definitief heeft aangegeven als samenwerkingspartner door te gaan. Wethouder Rob Wanten gaf aan hierover snel uitsluitsel te kunnen geven. “Recent heeft Wonen Limburg aangegeven zich volledig transparant en binnen de grenzen maximaal in te zetten om te komen tot samenwerkingsafspraken. We zijn er echter nog niet op het gebied van gedetailleerde afspraken”, aldus de wethouder. Pas wanneer helder is dat en op welke basis Wonen Limburg ook verder gaat met de ontwikkeling van Kuukven, is de voortgang voor het totale project geborgd.

Snelheid

Vanuit Lokaal Peel en Maas werden nog suggesties gegeven om het project minder duur uit te laten vallen en sneller op gang te brengen. Onder andere houtbouw en minder parkeerplaatsen realiseren en deelauto’s  inzetten, kwamen aan bod.  ”Deze suggesties worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen. We willen zo snel mogelijk aan de slag gaan met het project. Dat vergt wel eerst een bestemmingsplan wijziging en die willen we dit jaar nog ter inzage leggen”, aldus wethouder Wanten.